אודות תפילין דר"ת

תפילין של רש"י ותפילין של ר"ת

התפילין הנפוצות בקרב הציבור, נקראות תפילין של רש"י. מלבדן, ישנם אנשים המקפידים להניח תפילין נוספות הנקראות תפילין דרבנו תם (רבנו תם היה נכדו של רש"י. ד לפני מילה בארמית, מקביל למילה "של", כלומר, תפילין של רבנו תם). מנהג חב"ד להניח תפילין דר"ת אחר הנחת תפילין של רש"י, בעוד לפי הקבלה, נהגו להניח תפילין קטנות במיוחד, וכך להניח תפילין של רש"י ותפילין דר"ת יחד, כאשר תפילין דר"ת נסתרות, ותפילין של רש"י גלויות.

בתפילין של רש"י, הפרשיות ממוקמות לפי סדר כתיבתן בתורה, כלומר "קדש לי כל בכור" – "והיה כי יביאך" – "שמע" – והיה אם שמוע", כאשר קדש, הראשונה, ממוקמת מימין (בתפילין ש"ר, היא מימין כאשר מביטים על הבית, ולא במצב שהוא מונח על הראש, שאז הוא משמאל).

בתפילין של ר"ת, הפרשיות ממוקמות בסדר שונה, כאשר "שמע" ו"והיה אם שמוע" מוחלפות במיקום שלהן, כך ש"קדש" חיצוני מימין ולצידו "והיה כי יביאך", ובזוג השני, "שמע" חיצוני משמאל, ולצידו, פנימי ממנו, "והיה אם שמוע". סדר זה קיבל את הסימן "הוויות להדדי" (בתרגום מארמית, "הוויות סמוכות", כלומר "והיה כי יביאך", ו"והיה אם שמוע" סמוכות זו לזו – במרכז התפילין).

המחלוקת בין רש"י לר"ת נובעת משני הבנות אפשריות בגמ' במנחות ל"ד: "תנו רבנן: כיצד סדרן? קדש לי והיה כי יביאך מימין, שמע והיה אם שמוע משמאל. והתניא איפכא? אמר אביי: לא קשיא, כאן מימינו של קורא, כאן מימינו של מניח." לשון הגמ' "קדש לי והיה כי יביאך מימין, שמע והיה אם שמוע משמאל" תמוה, שאם היה סדרם מימין לשמאל, היה יכול לפרט אותם ללא הפסקה ("קדש לי – והיה כי יביאך – שמע – והיה אם שמוע"), ר"ת לומד מלשון הגמ' שקדש לי קיצוני מימין, ווהיה כי יביאך סמוך לו למרכז, וכך גם מצד שמאל, שמע קיצוני, ווהיה אם שמוע סמוך לו למרכז.

יש לציין שצורות סידור הפרשיות בתפילין, כשיטת רש"י וכשיטת ר"ת, ככל הנראה קדמה לתקופתם. שני צורות אלו מופיעות בכמה מדרשים, וכן בזוהר. הם נקראו על שמם כיוון שהם דנו בסידור זה במישור ההלכתי.

אתם כאן: דף הבית מאמרים אודות תפילין דר"ת