הנחת תפילין כששולט בשני ידיו

כותב בימין ושאר מלאכות עושה בשמאל.

שו"ע:

"ואטר יד ימינו, אם עושה כל מלאכתו בשמאלו, מניח בשמאלו שהוא ימין של כל אדם. ואם שולט בשתי ידיו, מניח בשמאל כל אדם. ואם כותב בימינו, ושאר כל מעשיו עושה בשמאלו, או כותב בשמאל ושאר כל מעשיו עושה בימין, י"א שיניח תפילין ביד שתש כח, דבעינן יד כהה, וי"א שהיד שכותב בה היא חשובה ימין לענין זה ומניח תפילין ביד שכנגדה. (הגה: והכי נהוג)".

 

מקור: מנחות לז. "ת"ר אטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו. והתניא מניח בשמאלו שהוא שמאל כל אדם? אמר אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו (כן פסק השו"ע)"

רא"ש: "דדרשינן וקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין אף קשירה בימין" (כלומר קושר ביד ימין, על יד שמאל שלו).

 

אם כותב בימין ושאר מעשיו בשמאל:

תרומה, מרדכי – הולכים אחר רוב מעשיו (ולא אחר כתיבה).

סמ"ק – הוי כשולט בשני ידיו שמניח בכל מקרה בשמאל.

ר' יחיאל – הולכים אחר כתיבה ויניח ביד שאינו כותב בה ("מה כתיבה בימין, אף קשירה בימין")

השוע ערוך פסק דעת התרומה כי"א קמא, ודעת ר' יחיאל כי"א בתרא.

 

הרגיל עצמו לעשות מלאכה ביד החלשה - למרדכי אינו כלום, ולב"י הולכים אחר מה שהרגיל עצמו (וכן פסק בשו"ע).

 

ביאור הלכה - מביא בשם מג"א שלי"א קמא, שהולכים אחר יד שכותב בה, אם רגיל לכתוב בשני ידיו (וצריך להניח בשמאל ככל שולט בשני ידיו) יניח בשמאל גם אם שאר מלאכה הוא עושה בשמאל (ולכאורה צריך להניח בימין שהיא החלשה), כיוון שהולכים אחר כתיבה, ושאר מלאכות לא מעלות ולא מורידות. והמג"א מביא בשם הב"ח שאם כותב בשמאל ושאר מלאכה בימין יניח בשמאל (נראה שהוא פוסק כסמ"ק שהוי כשולט בשני ידיו), והמג"א חולק עליו שהולכים אחר כתיבה ויניח בימין כפסק השו"ע. והמג"א מכריע לסמוך על הב"ח רק  במקרה שהרגיל עצמו לכתוב בשמאל, ולכן ימשיך להניח בשמאל אע"פ שכותב בה (כיוון שבלאו הכי י"א שאם הרגיל עצמו אינו כלום, וכן שאפשר לדון אותו כשולט בשני ידיו שיניח בשמאל).

אתם כאן: דף הבית מאמרים הנחת תפילין כששולט בשני ידיו