הנחת תפילין בחול המועד

הנחת תפילין בחול המועד.

הגמ' במנחות דף לו עמוד ב' כותבת: "תניא, ר' עקיבא אומר: יכול יניח אדם תפילין בשבתות ובימים טובים? ת"ל: והיה לאות על ידך ולטוטפת בין עיניך, מי שצריכין אות, יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות".

תוס' מפרשים את עניין האות בשבתות וימים טובים: "לא משום דאסירי בעשיית מלאכה דאפי' חולו של מועד דשרי בעשיית מלאכה איכא אות בפסח דאסור באכילת חמץ ובסוכות דחייב בסוכה".

התוס' ציינו ש"אות" אין כוונתו איסור עשיית מלאכה (אלא סוכה ומצות) כיוון שראשונים רבים סוברים שהאות היא איסור עשיית מלאכה. בין ראשונים אלו ניתן למנות את הרא"ש, מרדכי  סמ"ג ועוד.

ממחלוקת זו המופיעה בראשונים, יש השלכה לגבי השאלה אם להניח תפילין בחול המועד. אם ה"אות" המוזכרת בגמרא היא איסור עשיית מלאכה, ממילא חול המועד מותר בעשיית מלאכה, ויש להניח תפילין בימים אלו, וכן דעת הרא"ש, מדרכי וסמ"ג שהבאנו. ואילו למפרשים שהאות היא המצוות המיוחדות לימי החג, גם בחול המועד יש אות, ואסורים בהנחת תפילין, וכן דעת התוס'.

מבין הפוסקים המחייבים שהנחת תפילין בחול המועד, יש אומרים שיניח בלי ברכה מספק (סמ"ג, תרומה ועוד).

השו"ע פסק שלא להניח תפילין בחול המועד. הרמ"א חולק עליו וכותב שנהגו להניח תפילין בחול המועד. כפסק הרמ"א פסקו עוד רבים מהפוסקים האשכנזים, ביניהם מהרש"ל, אליה רבה, מהר"ם שיק, וכתב הט"ז שיש להניחם בלא ברכה.

יש מפוסקי אשכנז שסוברים כשו"ע שלא להניח תפילין בחול המועד.

כיום נהגו האשכנזים בארץ ישראל שלא להניח תפילין כפסק השו"ע. בארה"ב נהגו האשכנזים להניח תפילין בחול המועד. יש אמריקאים שנמצאים בא"י שנהגו להניח בביתם כדי שלא לצאת מן הכלל, ומצד שני, להמשיך במנהגם.

 

 

אתם כאן: דף הבית מאמרים הנחת תפילין בחול המועד